Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Autorijschool A28

De autorijschool dienst zich te houden aan de volgende afspraken
ARTIKEL 1
1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeur certificaat.
1.2 Het rij(her)examen wordt door de rijschool gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
1.3 De leerling legt het rij(her)examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.
1.5 Met een rijles wordt bedoeld; een blok van 60 minuten.
1.6 De rijschool heeft ten opzichte van jouw aansprakelijkheid een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.7 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:
ARTIKEL 2
2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn (2toDrive). Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naaste familie, begrafenis en/of spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
2.8 Bij het rij(her)examen en een TussenTijdseToets moet je een geldig theoriecertificaat en geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
ARTIKEL 3
3.1.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.
3.1.2 Bij aanvraag van het examen dient het examengeld overgemaakt te zijn op rekening van autorijschool A28 of contant voldaan te zijn.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten zijn de betalingsvoorwaarden volgens het contact van kracht.
3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan ontvang je een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook gene gehoor aan gegeven dan ontvang je 8 dagen na de herinneringsfactuur een aanmaning.
b. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 35,- (aanmaningskosten)
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de autorijschool een incassobureau in. Alle extra kosten (gerechtelijk en buitenrechtelijk) komen voor rekening van de leerling.
3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie van die niet gereden lesuren. Mocht je na het pakket nog lessen nodig hebben geldt voor deze extra lessen de prijs van een losse les.

Rij(her)examen:
ARTIKEL 4
4.1 Als de leerling niet of te laat op het rij(her)examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rij(her)examen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe rij(her)examen niet zelf te betalen. De autorijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van een rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren)

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:
ARTIKEL 5
5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
c. als blijkt dat de verstandshouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beinvloedt. De rijschool is in dit geval verplicht niet gebruikte rijlessen en examens aan de leerling terug te betalen.
5.2 De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beeindigd. Betaalde bedragen worden nimmer gerestitueerd. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overlegging van een doktersverklaring voor een maximum duur van 6 maanden worden opgeschort. Daarna vervalt het recht op verdere voortzetting van de rijopleiding.

Aanvullende afspraken:
ARTIKEL 6
6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd. De algemene voorwaarden blijven ook op aanvullende afspraken van kracht.

Lespakketten:
ARTIKEL 7
7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk rijexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. De rijinstructeur bepaalt hoeveel lessen de leerling nog nodig heeft.
7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen TussenTijdseToets of rijexamen worden gereserveerd. De autorijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden.

Vrijwaring:
ARTIKEL 8
8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rij(her)examen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

Geschillen:
ARTIKEL 9
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2014 Autorijschool A28.